naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Konkurenčnost in kohezija v regionalnem razvoju romunije: teritorialni pristop

Competitiveness and cohesion in Romania's regional development: a territorial approach

Avtor(ji):

Bianca Mitrică, Radu Săgeată, Irena Mocanu, Ines Grigorescu, Monica Dumitraşcu

Izvleček:

Ocena družbeno-gospodarskih razlik med regijam je ena izmed glavnih razvojnih tem. To še posebej velja za nekdanje socialistične-planske države, kjer smo priča velikim regionalnim razlikam, ki so nastale zaradi razvoja pod vplivom tranzicijskega obdobja, vstopa v Evropsko unijo in gospodarske krize. Glavni cilj raziskave je bil identificirati najbolj konkurenčne in najbolj povezovalne razvojne regije v Romuniji, in sicer z izračunom, kartiranjem in analizo dveh sekundarnih indeksov (teritorialna konkurenčnost in teritorialna kohezija). Rezultati so pokazali na bolj konsolidirano gospodarsko dejavnost v osrednjih in zahodnih regijah, kjer gospodarstvo temelji na zreli in inovativni industriji, bolj razvitih storitvah in procesih urbanizacije/suburbanizacije, medtem ko se regije na vzhodu in jugu s prevladujočimi ruralnimi območji srečujejo s krčenjem industrijske dejavnosti in družbenim pomanjkanjem. Najbolj konkurenčna je razvojna regija Bukarešta-Ilfov glavnim mestom Bukarešta, ki je glavno gospodarsko in družbeno središče Romunije. Za zmanjšanje regionalnih razlik bi moralo biti v okviru kohezijske politike več sredstev dodeljenih državam z manj razvitimi regijami. V študiji so podani rezultati kvantitativne in kvalitativne analize o teritorialnih razlikah med regijami v Romuniji, ki jih je mogoče uporabiti kot usmeritve pri sprejemanju odločitev za zagotovitev konkurenčnega in usklajenega regionalnega razvoja.

Ključne besede:

konkurenčnost, kohezija, teritorialne razlike, ravojne regije, Romunija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.440-458

Citation:

Bianca Mitrică, Radu Săgeată, Irena Mocanu, Ines Grigorescu, Monica Dumitraşcu (2021). Konkurenčnost in kohezija v regionalnem razvoju romunije: teritorialni pristop. | Competitiveness and cohesion in Romania's regional development: a territorial approach. Geodetski vestnik, 65 (3), 440-458. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.440-458

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC