naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pričakovanja potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic v republiki Sloveniji glede na njihov spol, starost, izobrazbo in zaposlenost

Expectations of potential acquisitions of residential real estate rights in the republic of Slovenia, according to gender, age, education and employment

Avtor(ji):

Bojan Grum, Alenka Temeljotov Salaj

Izvleček:

V članku so prikazani delni rezultati raziskave, ki poteka v Sloveniji in na Japonskem in ima za temeljni cilj določitev dejavnikov, ki odločilno vplivajo na potencialne pridobitelje nepremičninskih pravic pri odločanju o nakupu nepremičnine. V njem razpravljamo o vlogi lastnih pričakovanj potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravicglede na njihove osnovne demografske značilnosti (spol, starost, izobrazba, zaposlenost). Sledimo hipotezi, da so razlike v pričakovanjih potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic glede na spol, starost, izobrazbo in zaposlenost statistično pomembne. Osrednji pripomoček za merjenje pričakovanj udeležencev je vprašalnik, nakaterega je odgovorilo 1006 udeležencev. Rezultate smo statistično analizirali z enosmerno analizo variance glede na osnovne demografske značilnosti udeležencev. Z analizo rezultatov statističnih analiz smo potrdili hipotezo. Rezultati kažejo, da udeleženci ženskega spola v splošnem izražajo višja pričakovanja kot moški, podobno višja pričakovanja izražajo mlajši udeleženci. Pričakovanja glede časa nakupa lastne nepremičnine so najvišja pri najmanj izobraženih udeležencih in z višanjem izobrazbe pada tudi stopnja pričakovanja. Glede na zaposlitev najvišja pričakovanja izražajo študentje pri dejavnikih: prometne povezave, bližine vrtcev in šol, bližine trgovin, finančnih in socioekonomskih glavnih dejavnikih, večjega občutka samostojnosti in samozadovoljstva. Ugotavljamo, da bi bilo treba prepoznane statistično pomembne razlike v pričakovanjih potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic vrednostno analizirati in raziskati njihov vpliv na trg nepremičnin, s prostorskega in vrednostnega vidika, znotraj obstoječih zakonskih okvirov in v aktualnem ekonomskem okolju

Ključne besede:

lastna pričakovanja, potencialni pridobitelji nepremičninskih pravic, demografske značilnosti

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.501-516

Citation:

Bojan Grum, Alenka Temeljotov Salaj (2010). Pričakovanja potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic v republiki Sloveniji glede na njihov spol, starost, izobrazbo in zaposlenost. | Expectations of potential acquisitions of residential real estate rights in the republic of Slovenia, according to gender, age, education and employment. Geodetski vestnik, 54 (3), 501-516. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.501-516

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC